AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

 

 

Óvodánk a Hit Gyülekezete fenntartásában jött létre, Mandulafa Óvoda néven. Létrejöttének szükségességét, a szülők igényei, valamint az a megváltozott társadalmi és jogi körülmény tették szükségessé, miszerint 2015. szeptember 1-től a gyermekek óvodai nevelése hároméves kortól kötelező. Az óvoda nyitott mindazok számára, akik pedagógiai programját, nevelési elveit, célkitűzéseit elfogadják, hiszen egy világnézetileg elkötelezett intézményről van szó.

 

Óvodánk keresztény szellemiségű nevelési programot valósít meg, melynek szakmai kidolgozásához Fábián Katalin: Tevékenységközpontú óvodai nevelési programját vettük alapul.  Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának elősegítésére, az emberi jogok, és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartására irányul oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen a színvonalas nevelésben. A gyermeket szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.

Az óvoda pedagógiai programja a nevelőtestület javaslatai és véleménye alapján készült. Munkánkban törekszünk a szülőkkel, s az intézmény valamennyi partnerével a konszenzuson alapuló partneri viszony kialakítására. Munkánkat a fenntartó, az egyház, a szülők, a gyermekek és egymás (munkatársak) felé való szolgálatnak is tekintjük.

MANDULAFA ÓVODA

 

HELYI MINŐSÉGPOLITIKÁNK ÁLTALÁNOS ELEMEI:

 

  • gyerekközpontúság
  • érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör
  • családokkal való nyitott és szoros együttműködés
  • differenciált fejlesztés
  • a játék kiemelt szerepe
  • az egyéni bánásmód
  • a gyerekek testi-lelki, szociális szükségleteinek figyelembevétele
  • teljesítménykényszertől mentes fejlesztés, tanulás
  • pedagógusok és gyermekek önállósága

 

GYERMEKKÉPÜNK:

 

Gyermekképünket abból kiindulva fogalmazzuk meg, hogy minden gyermek Isten egyedi és megismételhetetlen teremtménye. A gyermekeket nem tekintjük még, egy kialakult személyiséggel rendelkező, kész embereknek, hanem fejlődésben levő személyeknek, akiknek szükségük van arra, hogy a genetikai adottságok és az eltérő, sajátos érési törvényszerűségek mellett kiegyensúlyozott és következetes nevelésben részesüljenek.

 

CÉLUNK:

 

 Ebből adódóan szeretnénk, hogy az óvodánkba járó gyermekek az itt eltöltött évek folyamán és eredményeképpen egészséges identitással, énképpel rendelkezzenek, vidám, testileg és mentálisan egészséges, önmagukat és másokat is értékelő, elfogadó emberekké váljanak. Nyíltak, befogadók, kreatívak, kezdeményezők, társas kapcsolataikban egymást és a felnőtteket tisztelők és szeretők legyenek.

 

ZENÉS ANGOL PERCEK:

 

Óvodánkban a gyermekek angol zenés percek keretében ismerkednek az angol nyelvvel.

A foglalkozások felépítése és tematikája, a foglalkozások anyaga, a játékosságra és a zenére építve teszi lehetővé, hogy a gyerekek megszeressék és örömmel használják az angol nyelvet. Módszereinket a kisgyermekkorra jellemző kíváncsiság, tudásszomj, kommunikációs igény, utánzási készség és képesség, az óvodai beszéd centrikus, cselekedtető, szemléltető, érzékelő idegen nyelvi nevelésre alapozzuk. Törekszünk arra, hogy a gyermekek a megismert nyelvi elemeket egyre nagyobb mértékben, spontán módon és rugalmasan tudják alkalmazni.

 

LOGOPÉDIA:

 

Óvodánkban a gyermekek szűrését és ellátását szakképzett logopédus végzi középső csoporttól fogva heti két alkalommal, hétfőn délelőtt és csütörtökön délután.

 

MOCORGÓ TORNA:

 

Óvodánkban heti egy alkalommal gyógytestnevelést tartunk, ahol játékos gyakorlatokon keresztül fejlesztjük a gyermekek testtartását, állóképességét, erőnlétét, koordinációs és egyensúlyi mozgását.

 

SULI BULI:

 

Iskolába készülő gyermekeink részére heti rendszerességgel mikrocsoportos formában fejlesztő tevékenységeket biztosítunk.

 

FAKULTATÍV FEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGEK

 

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt, a fakultatív tevékenységek szünetelnek.

 

A MANDULAFA ÓVODA

MUNKATÁRSAI

 

Ácsné Bordás Csilla

intézményvezető, óvodapedagógus

 

Ferentzi Ágnes

óvodapedagógus

 

Szabadkai Ágnes

óvodapedagógus

 

Kiács Bettina

óvodapedagógus

 

Jármi-Tóth Dalma

óvodapedagógus

 

Nagy Petra

óvodapedagógus

 

Mihály Ildikó

pedagógiai asszisztens

 

Jármi Kata

pedagógiai asszisztens

 

Konkoly Beatrix

pedagógiai asszisztens

 

Totó Enikő

dajka

 

Molnár Erika

dajka

 

Fencik Viktória

dajka

 

Czibula Erzsébet

gazdasági vezető

 

Varga Zita

óvodatitkár

 

mandulafa.ovi@gmail.com

+36 20 403 7513

2100  Gödöllő, Tessedik Sámuel u.2/a